After Movie Đường Chúng Ta Đi 26/8/2018 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô