Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng – NSND Quang Thọ