Đường Chúng Ta Đi – Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn