Liên khúc: Hành Quân Xa – 19 tháng 8 – Đường chúng ta đi