Lk: Tự hào đi lên ôi Việt Nam & Rạng Rỡ Việt Nam – Quang Thọ