Sợi nhớ sợi thương 22/04/2017 tổ chức tại nhà hát Lớn Hà Nội