Trailer Đêm Việt Nam 6 ngày 23/12/2017 – Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam