Trên công trường rộn tiếng ca – Đăng Dương & Anh Thơ